Skating I

2016
Glue-laminated skateboard decks
80 x 52 x 10 cm