Skating IV

2016
Glue-laminated  skateboard decks 
76,5 x 25 x 25 cm