Skating V

2016
Glue-laminated skateboard decks
113 x 123 x 43 cm